مستربچ کربنات کلسیم


این مستربچ ها بر پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن با درصد بالایی از فیلر کربنات کلسیم پر شده و به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول در بسیاری از کاربردها نظیر تولید فیلم، قطعات تزریقی، بادی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی مناسب پایه و استفاده از کربنات کلسیم با اندازه ذرات مناسب امکان استفاده بیشتر از این مستربچ ها با حفظ خواص نهایی و در نهایت کاهش بیشتر قیمت تمام شده را فراهم می سازد.


مستربچ فیلر شفاف


فیلرها عمدتا به منظور کاهش قیمت تمام شده همراه با حفظ خواص در محصولات پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه حضور فیلرهای متداول منجر به کاهش و حتی حذف شفافیت در محصولات شفاف پلیمری می گردد امکان استفاده از آنها در تولید محصولات شفاف وجود ندارد. این دسته از مستربچ ها بر پایه فیلرهای خاص طراحی گردیده است که علاوه بر حفظ خواص مکانیکی امکان حفظ شفافیت محصول نیز فراهم می گردد.